โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ นั้นคือ การศึกษาค้นคว้า หาความรู้ หาคำตอบ ด้วยตนเอง โดยจะต้องอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของตนเองภายใต้การแนะนำ ปรึกษา ควบคุม และดูแล โดยครู อาจารย์ หรือผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะค้นคว้า นั้น ๆ

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

1. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ

มีความหมายว่า การทำการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่มาจากความอยากรู้อยากเห็น ของตนเอง เพื่อที่จะนำมาประกอบการศึกษาหรือการจำแนก แจกแจงเป็นหมวดหมู่ เป็นหมู่ โดยทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงตัวแปรต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูลจะใช้วิธีการ ออกไปสำรวจภายนอกห้องปฏิบัติการ หรือที่เราเรียกกันว่า สำรวจภาคสนาม หรือบางครั้งเราอาจจะนำส่วนต่าง ๆ ที่เก็บมาได้ นั้นมาศึกษาในห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมด้วยก็ได้

ตัวอย่างโครงงานประเภทสำรวจ

ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การวิเคราะห์จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5-6 ที่เป็นเหา การศึกษา โดยการออกไปตรวจสอบนักศึกษาชั้น ป.5-6 ทั้งหมด มีจำนวนกี่คน ที่เป็นเหาใครที่เป็นเหา จำนวนนักเรียนกี่คนที่ไม่เป็นเหา

ตัวอย่างที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ หัวเรื่องการสำรวจหาสัตว์เลี้ยงในชุมชน การศึกษาโดยการสำรวจหาสัตว์ชนิดต่าง ๆ มีกี่อย่าง และแต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไร

ตัวอย่างที่ 3 โครงงานวิทยาศาตร์ หัวข้อ การศึกษาตัวหนอน ตัวแมลงที่เป็นศัตรูของข้าวการเรียน โดยการออกไปสำรวจตัวหนอนของแมลงที่เป็นศรัตรูของข้าว ในแถวนาข้าว บริเวณหนึ่งแล้วศึกษาเล่าเรียนการวิธีทำลายต้นขาวของตัวหนอน

2. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลอง

หมายความว่า เป็นโครงงานที่มีการดีไซน์การทดลองเพื่อให้ศึกษาผลของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่จะมีอิทธิพลต่อผลการทดลอง

ตัวอย่างโครงงานประเภทการทดลอง
ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์กรณี มะขาวเปียก ตะไคร้ ฆ่าเห็บ เหา การศึกษา โดยการทดลองศึกษาเล่าเรียนผลของนำมะขามเปียก นำตะไคร้ ที่มีผลต่อการฆ่าตัวเห็บ ตัวเหา

ตัวอย่างที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์หัวเรื่องสมุนไพรไล่ยุง การศึกษา โดยการทดสอบนำต้นไม้สมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษา มาทำยากำจัดยุง

3. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

เป็นโครงงานที่ปรับใช้หลักการหรือทฤษฎีต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ มารังสรรค์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ไม่ก็อุปกรณ์ที่เป็นผลประโยชน์ในการใช้สอย อาจคิดสร้างสรรค์ของใหม่ ๆ ไม่ก็ปรับปรุงปรับเปลี่ยนของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น

ตัวอย่างโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ กังหันลม การเรียนรู้ โดยการรังสรรค์กังหันลมจากลูกปิงปองนำมาทดลองศึกษาเล่าเรียนการหมุนของกังหันที่มีความยาวแขนแตกต่างกัน

ตัวอย่างที่ 2 โครงการวิทยาศาสตร์หัวข้อ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์การศึกษา โดยการรังสรรค์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายจากวัสดุในพื้นเมือง แล้วนำมาทดลองหาสมรรถนะของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

4. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททฤษฏี

เป็นโครงงานที่นำเสนอทฤษฏี หลักการใหม่ ตามทรรศนะของตนเอง ไม่ก็การอธิบายแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งคงอยู่ในรูปของสูตรสมการ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล

ตัวอย่างโครงงานประเภททฤษฏี
ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์หัวเรื่องทฤษฎีโลกกลมโลกแบน การเรียนรู้ โดยการทดลองศึกษาโดยอาศัยทฤษฎีเดิมพร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดใหม่ของตนเองโดยยกเหตุผลหรือว่าพิสูจน์แนวความคิดเห็นของตนเองว่าน่าเชื่อถือกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>